Станислав Иванов

 Станислав Иванов – Връзки с обществото

  • Организира и осъществява цялостната стратегия за създаване на позитивен имидж.Организира и осъществява всички видове връзки с обществеността- интервюта, пресконференции, презентации, делови срещи и др.
  • Организира и провежда представянето на дейността и рекламата на предоставяните продукти и услуги.
  • Поддържа контакти с представители на медиите.
  • Организира и провежда периодично обучение на служителите.
  • Поддържа контакти с ръководители и представители на организации със сходен предмет на дейност.
  • Следи и се информира за настъпващите промени и нововъведения в областта на връзките с обществеността, информацията и рекламата.
  • Информира ръководството за евентуални рискове при представяне дейността на предприятието и предлага възможности за избягване на негативни последици.